Tietosuoja

Henkilötietoja käsittelevänä rekisterinpitäjänä toimii

Asianajotoimisto HP Laki Oy
y-tunnus 2841645-4


osoite Hallituskatu 31 B 14, 90100 Oulu,

puh. 050 917 73 53

sähköposti harri.nevala@hplaki.fi

 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käsittelyn tarkoitus

 

Käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja seuraavilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679, ”GDPR”) mukaisilla käsittelyperusteilla:

 

  • rekisteröidyn antamalla nimenomaisella suostumuksella;
  • sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, missä rekisteröity on osapuolena (esimerkiksi toimeksiantosopimus tai työsopimus);
  • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi  ja
  • oikeutetun edun perusteella tarjotaksemme asiakkaillemme asianajotoimintaan liittyviä palveluita.

Sikäli kun käsittelemme toimeksiannon hoitamisen yhteydessä erityisiä henkilötietoryhmiä, henkilötietojen käsittely perustuu yllä mainittuun käsittelyperusteeseen taikka rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseen tai oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on, että pystymme palvelemaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitamme sekä hoitamaan meille kuuluvat lakisääteiset velvollisuutemme.

 

Henkilötiedoista muodostuvat rekisterit ja henkilötietoryhmät

Henkilötietojen keräämisen myötä meille muodostuu alla kuvatut henkilörekisterit. Olemme kuvanneet kunkin henkilörekisterin kohdalla, mitä käyttötarkoitusta varten henkilörekisteri on perustettu ja esimerkinomaisesti, mitä henkilötietoja niissä on.

 

  • Asiakasrekisteri muodostuu henkilötiedoista, joita tarvitsemme asiakkaan tunnistamista, sekä asiakassuhteen hoitamista varten. Tällaisia tietoa on esimerkiksi rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, tehtävänimi ja muut yhteystiedot sekä asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot.
  • Toimeksiantoja koskeva henkilörekisteri muodostuu toimeksiantoja hoitavien työntekijöidemme ja asiakkaidemme henkilötiedoista, joita kerätään ja käsitellään toimeksiantojen hoitamista varten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Toimeksiantoja koskevat henkilötiedot ovat esimerkiksi toimeksiantoja hoitavien henkilöiden yhteystietoja, asiakkaiden yhteystietoja tai muita toimeksiannon hoitoon liittyviä henkilötietoja, myös erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.
  • Työntekijärekisteri muodostuu nykyisten työntekijöidemme henkilötiedoista, joita keräämme ja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi työntekijöiden yhteystiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat

Voimme luovuttaa tai siirtää rekisteröityjen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Lähtökohta kuitenkin on, että emme luovuta rekisteröityjen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole yllä kuvattua taikka lainsäädännöstä johtuvaa perusteltua syytä.

 

Henkilötietojen siirto ulkomaille

Käytämme verkkosivuillamme kolmannen osapuolen työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Google Analytics. Tällöin varmistamme henkilötietojen riittävän tietosuojan tason.

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietosuojaselosteessa kuvattua kutakin käyttötarkoitusta varten, meitä velvoittavan lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy sen mukaan, missä käyttötarkoituksessa henkilötietoja käsitellään.

Asiakassuhdetta ja toimeksiantoja koskevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin meitä velvoittava lainsäädäntö ja Suomen Asianajajaliiton hyvä asianajajatapa velvoittaa.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme rekisteröityjen henkilötiedot asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä organisatorisin ja teknisin toimenpitein, esimerkiksi salasanoin, käyttöoikeuksien rajauksin ja sisäisin toimintaohjein. Meillä on myös käytössä asianmukaiset palomuurit henkilötietojen suojaamiseksi.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on henkilötietolainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilötietorekistereihin on talletettu tai ettei rekistereissä ole häntä koskevia henkilötietoja.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos rekisteröidyissä henkilötiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamisesta.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle tietoja, joita käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut rekisteröidyn henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus peruutetaan. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut rekisteröidyn henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus peruutetaan.

 

Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjä ole noudattanut toimintaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallisena valitusviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi)

 

 

Muuta

Henkilötietojen käsittely voi joiltain osin olla rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä ja joiltain osin sopimukseen perustuva vaatimus.

Henkilötietojen käsittely on lakisääteinen tehtävä esimerkiksi, jos on velvollisuus tunnistaa toimeksiantojen osapuoli ja asiakas tai se liittyy työnantajavelvoitteen hoitamiseen.

Jos edellytämme rekisteröityä toimittamaan henkilötietonsa lakisääteisen tehtävän ja sopimukseen perustuvan vaatimuksen nojalla eikä rekisteröity toimita henkilötietoja, emme voi välttämättä tuottaa palveluita rekisteröidylle ollenkaan taikka tuottamamme palvelut eivät välttämättä vastaa sitä, mitä rekisteröity on odottanut. Tällöin emme vastaa niistä välittömistä tai välillisistä seurauksista, joita rekisteröidylle aiheutuu tai voi aiheutua henkilötietojen antamatta jättämisestä.

 

Mistä henkilötietosi on saatu

Saamme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, kun rekisteröity käyttää tuottamiamme palveluita ja kun rekisteröity luovuttaa henkilötietojaan meille antamansa suostumuksen perusteella. 

 

Lisätietoja

Mikäli rekisteröidyllä on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai hän haluaa käyttää oikeuksiaan, pyydämme rekisteröityä ottamaan yhteyttä harri.nevala@hplaki.fi

Voimme päivittää tätä tietosuojailmoitusta ilmoittamalle siitä kotisivuillamme tai muulla tavalla sähköisesti.

Tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 12.5.2022.