فارسی

یا شما و یا عضوی از خانواده شما جواب منفی گرفتھ اید برای درخواست اجازه اقامت؟

 

عکس از تصمیم منفی صادره شده برایم در واتساپ بفرستید، در جواب خواھم گفت کھ آیا میتوانم کمک کنم.

 

بی توجھی و غفلت کرده باشد میتوانم پرونده شما را دست بگیرم. اگر وکیل دارید و وکیلتان شکایت کرده است، نمی توانم درخواستتان را قبول کنم. فقط در صورتی کھ وکیل شما بھ صورت جدی

 

اگر وکیلتان تا بھ حال شکایت نکرده باشد. میتوانم رسیدگی کنم بھ شکایت و پرونده شما.

 

آیا شما جواب منفی گرفتھ اید در درخواست اجازه اقامتتان؟

 

عکس از تصمیم منفی صادره شده برایم در واتساپ بفرستید، در جواب خواھم گفت کھ آیا میتوانم کمک کنم.

 

مخارج وکالت

 

ھمچنین ھزینھ ھای دادگاه را در بر خواھد گرفت. اگر درآمد شما کم باشد، دولت فنلاند در پرداخت ھزینھ وکالت بھ شما کمک خواھد کرد. حق ھزینھ وکالت )رایگان دولتی( و

 

داشت. اگر خارج از کشور ھستید و کیس شما در دادگاه فنلاند بررسی میشود، شما ھمچنین حق ھزینھ وکالت )رایگان( دولتی خواھید

 

برای استحکام، قبل از اینکھ پرونده شما را دست بگیریم، بھ شما از حق وکالت دولتی شما نیز خواھیم گفت.

 

شرکت ما دارای بیش از 20 سال سابقھ تخصصی کار در زمینھ ھای مختلف اجازه ھای اقامت در فنلاند را نیز دارا میباشد.

 

پروسھ دادگاه عالی. شرکت ما با تحقیقات وسیع در قانون توانستھ است کھ در بسیاری از شکایت ھا بھ صورت فرایندی جواب حاصل نماید، قبل از

 

کرده است. با تخصص ھای ویژه، شرکت ما بالای ھزاران شکایات در زمینھ اجازه اقامت نیز انجام داده است، و بھ ھزاران پناھجو نیز کمک

 

دگر موارد قانونی

 

مسائل خانوادگی. ما ھمچنین کمک خواھیم کرد بھ دگر مسائل قانونی شما با تجربھ و تخصص عالی. برای مثال در موارد جرم ھای جنایی و یا

 

آیا شما مشکل قانونی دارید؟

 

در واتساپ ما پیام گذاشتھ و از ما بپرسید، چگونھ ایا میتوانیم کمک کنم.